INFORMACJA O ADMINISTRATORZE I PRZETWARZANIU DANYCH

dla osób kontaktujących się poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej oraz składających zamówienie za pośrednictwem strony internetowej

Zakres przekazywanych w niniejszym dokumencie informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

  1. Administratorem danych osobowych jest Aperto Outdoor Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Rolnej 202, 05-830 Kajetany, email: formularz@aperto.pl
  2. Aperto Outdoor Sp. z o.o. jako Administrator danych dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi powyższego rozporządzenia i w ten sposób chronić udostępniane dane osobowe.
  3. Dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim w celu podjęcia działań zmierzających do odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy. Administrator danych gwarantuje, że będzie przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jeżeli Administrator danych będzie chciał przetwarzać dane osobowe dla innych celów niż wskazane powyżej – zostaną Państwo o tym odrębnie poinformowani.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa, podane w formularzu kontaktowym.
  5. Dostęp do powyższych danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora – będą mieć wyłącznie upoważnieni przez niego współpracownicy i tylko w niezbędnym do realizacji celu przetwarzania zakresie.
  6. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, który może skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.
  7. Osobie korzystającej z formularza kontaktowego przysługuje m. in.:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3) prawo usunięcia danych;

4) ograniczenia przetwarzania danych;

5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  1. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu kontaktowym, podanie przez Państwa danych jest warunkiem uzyskania odpowiedzi. Brak podania wymaganych w polach formularza danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy.
  2. Dane osobowe są przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu ich pozyskania.